Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja skonstruowana jest na bazie trzech filarów związanych z zapobieganiem, zwalczaniem oraz ściganiem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Celem Konwencji jest:

 • zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
 • eliminacja wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie równości kobiet i mężczyzn, w tym poprzez wzmocnienie pozycji kobiet,
 • stworzenie szeroko zakrojonych strategii na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
 • ochrona osób dotkniętych przemocą,
 • skuteczne ściganie i karanie sprawców przemocy.

Konwencja obszernie reguluje kwestie stworzenia zintegrowanej polityki gromadzenia danych, zapobiegania, ochrony oraz wsparcia dla ofiar i świadków przemocy. Konwencja nakłada na państwa strony takie obowiązki, jak:

 • zapewnienie oficjalnej infolinii dla ofiar przemocy działającej
  24 h oraz portalu z informacjami dla ofiar przemocy;
 • zapewnienie odpowiedniej liczby schronisk dla ofiar przemocy oraz ośrodków wsparcia;
 • przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórną wiktymizacją;
 • monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci;
 • przeprowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym szkoleń i informacji dla chłopców i mężczyzn;
 • przeszkolenie osób zajmujących się wsparciem dla ofiar przemocy oraz pracujących ze sprawcami przemocy.

Idea powstania konwencji zrodziła się podczas Szczytu Rady Europy, który odbył się w Warszawie w maju 2005 r. W 2011 r. projekt Konwencji został zaakceptowany przez Komitet Ministrów (Delegatów) Rady Europy. Konwencja została otwarta do podpisu w Stambule w dniu 15 maja 2011 r.

Konwencja została podpisana przez Polskę 18 grudnia 2012 r. Rada Ministrów 29 kwietnia 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie przedłożenia konwencji do ratyfikacji przez Sejm.

6 lutego 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji.

5 marca 2015 r. Senat  przyjął ustawę bez poprawek. Ustawa została przekazana Prezydentowi RP do podpisu.

Konwencja została ratyfikowana przez Prezydenta RP w dn. 13 kwietnia 2015 r. i weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego tj. dnia 1 sierpnia 2015 r. Polska jest 17 krajem Rady Europy, który ratyfikował Konwencję.

Więcej informacji na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Ostatnia aktualizacja: