Jesteś tutaj

Programy sportowe

Programy Sportowe

Ruch jest prawem dzieci i młodzieży. Dla zachęcenia młodych Polaków do większej aktywności fizycznej i przygotowania jak najlepszych warunków, które pozwolą na powszechne uprawianie sportu przez najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje różnorakie programy sportowe.

Mały Mistrz - program ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności ruchowej poprzez wprowadzenie atrakcyjnych dla dzieci form realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I - III szkół podstawowych. Dzięki współpracy ze środowiskiem nauczycieli wychowania początkowego jest szansą na zaszczepienie w najmłodszych obywatelach nawyków prosportowych.

Więcej informacji na stronie www.malymistrz.pl

Program Multisport – jego zadaniem jest ułatwienie uczniom dostępu do pozalekcyjnych zajęć sportowych. Program skierowany jest do wszystkich organizacji pracujących z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności do klubów sportowych. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

Więcej informacji na stronie www.multi-sport.pl

Z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów realizowane są zajęcia w ramach programu Umiem pływać, który jest skierowany do uczniów klas I- III szkół podstawowych w całej Polsce. Nauczanie pływania w ramach w/w programu jest uzupełnieniem szkolnych obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Więcej informacji na stronie www.umiem-plywac.pl

Oprócz tego prowadzone są również zajęcia mające na celu upowszechnianie sportów zimowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Więcej informacji na stronie www.msport.gov.pl/fundusz-zajec-sportowych

Do tego, aby sport najmłodszych mógł się rozwijać niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie był program „Moje boisko – Orlik 2012”, który zakładał budowę ogólnodostępnych i bezpłatnych kompleksów boisk sportowych przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Interaktywna mapa boisk jest dostępna na stronie: www.naszorlik.pl

Do dziś powstało w Polsce ponad 2600 „Orlików”. Młodzi zawodnicy rozwijają na nich swoje sportowe pasje, przy okazji ucząc się współzawodnictwa opartego na zasadach fair play. „Orliki” stały się centrami życia lokalnej społeczności i miejscami, które oferują atrakcje dla wszystkich grup wiekowych i aktywny wypoczynek dla całych rodzin. Organizowane liczne turnieje piłkarskie, koszykarskie czy siatkarskie skupiają wielu miłośników gier zespołowych. Wspólna zabawa i sportowa rywalizacja pozwala na zacieśnianie więzi społecznych, aktywizację środowisk lokalnych i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Orliki to miejsca, w których można zagrać w koszykówkę, siatkówkę, tenisa, badmintona, piłkę ręczną, rugby, frisbee i wiele innych gier.

Na „Orlikach” zatrudnionych jest ponad 3400 animatorów. Są oni specjalistami w dziedzinie sportu, ale również osobami, które pozytywnie wpływają na sytuację społeczności, m.in. organizując różnego typu zajęcia, imprezy czy projekty angażujące jak największe i najbardziej zróżnicowane grupy użytkowników. Animatorzy organizują także imprezy, festyny i zawody w różnorodnych dyscyplinach sportowych. Prowadzą także cykliczne zajęcia, np. rozgrywki amatorskich lig, na które przychodzą stałe grupy uczestników. Najważniejszym celem animatora sportu jest zachęcanie do aktywności fizycznej osób dotychczas nieaktywnych, tak aby stała się ona codziennym, ważnym elementem życia, a nie jedynie okazjonalnym „wydarzeniem”.

Dla uprawiania sportu potrzebna jest również odpowiednia infrastruktura.  W jej rozbudowie i modernizacji pomagają ogłaszane przez Ministra Sportu i Turystyki programy takie jak:

Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej
W ramach programu rozbudowywana i modernizowana jest przede wszystkim szkolna infrastruktura sportowa o obiekty wielofunkcyjne, nowoczesne, będące swoistą zachętą do uczestniczenia w zajęciach sportowych. Budowane są także obiekty o charakterze ogólnodostępnym umożliwiające masowe uprawianie sportu, w szczególności przez dzieci i młodzież, ale również dorosłych. Ministerstwo dofinansowuje m.in. budowę pełnowymiarowych sal gimnastycznych (w tym szkolnych hal sportowych), krytych pływalni (w szczególności na terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu), boisk sportowych, kortów tenisowych i badmintonowych, siłowni plenerowych, ścieżek sprawnościowych i ścianek wspinaczkowych, placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci.

Więcej informacji na stronie: Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2015

Program modernizacji infrastruktury sportowej 
Celem programu jest poprawa warunków uprawiania sportu i utrzymywanie wysokiego standardu istniejących zasobów infrastrukturalnych, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich i upowszechnianiu aktywności fizycznej. W ramach programu modernizowana jest infrastruktura sportowa służąca klubom sportowym, a zakres realizowanych inwestycji obejmuje m.in. dostosowywanie obiektów do obowiązujących norm bezpieczeństwa, często z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii, co wpływa na podwyższenie standardu bazy sportowej i może być zachętą dla rodziców do kierowania dzieci do klubów czy sekcji sportowych.

Więcej informacji na stronie: Program remontowy 2015

Ministerstwo wdrożyło także Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, co wynika z dostrzeżonej rangi i potencjału lekkiej atletyki w Polsce. Program jest w całości ukierunkowany na rozwój infrastruktury umożliwiającej uprawianie tej dyscypliny sportu. Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej ma nie tylko zapewnić odpowiednie warunki do treningów i współzawodnictwa sportowego na wysokim poziomie, ale także zachęcić młodzież oraz rodziców do większej aktywności ruchowej.

W 2016 roku Ministerstwo planuje ponownie wprowadzić Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej w celu zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych warunków do uprawiania sportu szkolnego. Dofinansowywana będzie budowa lub modernizacja obiektów zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Nacisk położony będzie na nowoczesny, bezpieczny i wielofunkcyjny charakter obiektów, aby możliwe było uprawianie na nich jak największej ilości sportów przez dzieci i młodzież uczęszczającą do placówek oświatowych.

Ostatnia aktualizacja: