Jesteś tutaj

Finansowe wsparcie budownictwa dla najuboższych

Jakie warunki trzeba spełnić?

Zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zależy od spełnienia następujących przesłanek: warunków mieszkaniowych i wysokości dochodu danego gospodarstwa domowego. Przesłanki te określa rada gminy w stosownej uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Jaka jest wysokość czynszu w mieszkaniach socjalnych i komunalnych?

Stawki czynszu w zasobie mieszkaniowym gminy ustala organ wykonawczy zgodnie z zasadami uchwalonymi przez radę gminy w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który powinien obejmować m.in. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym - podstawa prawna: art. 8 pkt 1 i art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Gdzie należy się zgłosić?

W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości zamieszkania w lokalu komunalnym należy skontaktować się z urzędem gminy w miejscu zamieszkania.