Jesteś tutaj

Program "Mieszkanie dla młodych"

Jestem osobą samotną i posiadam pół domu jednorodzinnego - czy to wyklucza mnie z programu?

Nie, z programu nie mogą skorzystać wyłącznie osoby, które były lub są właścicielami lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. W opisywanym przypadku współwłasność domu jednorodzinnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie.

Czy z programu mogą skorzystać osoby budujące dom jednorodzinny tzw. systemem gospodarczym?

Tak, mimo uchylenia w projekcie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym pozostawiono możliwość skorzystania po dniu 1 stycznia 2014 r. ze zwrotu podatku VAT przy zakupie materiałów budowlanych tym osobom fizycznym, które prowadząc budowę systemem gospodarczym zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w formie prawa własności mieszkania. Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia są następujące:

  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • inwestycja została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy,
  • ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy (ten warunek nie dotyczy osób/rodzin wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci),
  • osoba fizyczna może jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujętych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy maksymalnie do dnia 30 września 2018 r.,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (a w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę - dotyczy obojga małżonków) nie była:

- właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
- osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
- właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

- ten warunek nie dotyczy osób/rodzin wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci.

Zainteresowane osoby, po przystąpieniu do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mogą zgłaszać się z odpowiednimi dokumentami (kopie: pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy oraz faktur dokumentujących zakup materiałów) do właściwych urzędów skarbowych.

Budowa domu systemem gospodarczym

Czy aby ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych, należy wziąć kredyt?

Zaciągnięcie kredytu nie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Budowa domu systemem gospodarczym

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową domu systemem gospodarczym?

Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia są następujące:

o    powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

o    inwestycja została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy,

o    ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy (ten warunek nie dotyczy osób/rodzin wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci),

o    osoba fizyczna może jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujętych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy maksymalnie do dnia 30 września 2018 r.,

o    do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (a w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę - dotyczy obojga małżonków) nie była:

właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

- ten warunek nie dotyczy osób/rodzin wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci.

Zainteresowane osoby, po przystąpieniu do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mogą zgłaszać się z odpowiednimi dokumentami (kopie: pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy oraz faktur dokumentujących zakup materiałów) do właściwych urzędów skarbowych.

Dofinansowanie wkładu własnego

Jak dużą dopłatę mogę uzyskać?

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10 proc. kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, oraz:

1. powierzchni użytkowej mieszkania - w przypadku mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2 (a w przypadku rodzin z przynajmniej 3 dzieci - 65 m2),

2. 50 m2 (a w przypadku rodzin z przynajmniej 3 dzieci - 65 m2) - dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2 (lub 65 m2).

Nabywca wychowujący jedno dziecko może ubiegać się o 15 proc. dofinansowanie, dwoje dzieci - 20 proc. i przynajmniej 3 dzieci - 30 proc. 

Dofinansowanie wkładu własnego

Czy dofinansowanie wkładu własnego może być traktowane przez bank jako wyłączny wkład własny?

Z punktu widzenia ustawy wprowadzającej program MdM finansowe wsparcie powinno być traktowane przez banki jako wkład własny i nie ma żadnych przeszkód, aby dofinansowanie w całości pełniło funkcję wkładu własnego kredytobiorcy. Takie stanowisko znajduje swoje potwierdzenie również w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, wydanej przez KNF 18 czerwca 2013 r. Zgodnie z rekomendacją 10.3 „Bank może dopuścić wniesienie wkładu własnego (całości lub części) w drodze realizacji programów wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego wynikających z przepisów prawa (np. programy rządowe i inne o podobnym charakterze).”

Ostateczne decyzje podejmuje jednak bank kredytujący kierujący się, poza przepisami ustawowymi i rekomendacjami KNF, również własną polityką kredytową. 

Dofinansowanie wkładu własnego

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?

Wniosek o dofinansowanie składa się razem z wnioskiem o kredyt w wybranym banku lub bankach, które przystąpiły do programu. Do wniosku należy dołączyć:

pisemne oświadczenie o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania - nie dotyczy osób/rodzin wychowujących przynajmniej 3 dzieci;
pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, między innymi wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku. Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Procedury mogą się różnić w poszczególnych bankach, dlatego lepiej wcześniej skontaktować się z wybranymi bankami.

Lista banków przyjmujących wnioski o MdM

Dofinansowanie wkładu własnego

W jaki sposób dopłata jest wypłacana?

Wypłata środków z tytułu udzielonego dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:

1) na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu - w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej - w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;
3) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu - w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;
4) jako ostatnia, przed rozliczeniem kosztów budowy, część świadczeń pieniężnych nabywcy wynikających z umowy o budowę lokalu (wkład budowlany), na rachunek spółdzielni mieszkaniowej, na który przekazane zostały, w całości lub w części, środki z tytułu udzielonego kredytu.

Dofinansowanie wkładu własnego

Chciałabym złożyć wniosek o finansowe wsparcie. Po złożeniu wniosku urodzi się moje dziecko. Jakie wsparcie mi przysługuje? Czy po urodzeniu dziecka otrzymam dodatkowe wsparcie?

O zwiększone (15 proc. w przypadku osób/rodzin wychowujących 1 dziecko, 20 proc. dla osób/rodzin wychowujących 2 dzieci i 30 proc. w przypadku osób/rodzin wychowujących 3 dzieci i więcej) dofinansowanie może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje dziecko lub dzieci. O jednorazowe dodatkowe finansowe wsparcie można się ubiegać w związku z urodzeniem lub przysposobieniem trzeciego lub kolejnego (czwartego, piątego itd.) dziecka w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania objętego wsparciem.

Dofinansowanie wkładu własnego

Jestem po rozwodzie i mam dziecko. Dziecko wychowuje żona, ale ja widuje się z nim raz na tydzień i uczestniczę w jego wychowaniu. Czy biorąc kredyt w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” mogę się ubiegać o 15 proc. dofinansowania?

Zwiększone dofinansowanie wkładu własnego związane z posiadaniem, czy urodzeniem kolejnego dziecka ma na celu wspomóc rodziców, czy opiekunów faktycznie wychowujących dzieci w ponoszeniu kosztów związanych ze spłatą kredytu hipotecznego. Chociaż ani w ustawie o MdM, ani w ustawodawstwie polskim nie występuje definicja "wychowywania dzieci", intencją ustawodawcy było, aby w tej formie wesprzeć młodych ludzi, którzy na co dzień ponoszą koszty i trudy związane z wychowaniem potomstwa.

Taka interpretacja ma swoje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym odnoszącym się do definicji "osoby samotnie wychowującej dziecko" występującej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - ta definicja została wykorzystana również w ustawie o MdM. W uzasadnieniu do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 października 2006 r., sygnatura akt II FSK 1267/05, napisano: "opierając się na wykładni językowej pojęcia 'wychowywać', Sąd stwierdził, iż decydujące znaczenie polegało na ustaleniu, który z rodziców czyni osobiste starania wkładając trud w rozwój dziecka, codziennie uczestniczy w jego życiu oraz troszczy się o jego zdrowie i bezpieczeństwo. (...) W okolicznościach, gdy drugi z rodziców jedynie okresowo sprawuje pieczę nad dzieckiem, nie ponosi on takiego ciężaru wychowania jak ten rodzic, z którym dziecko na stałe mieszka, niezależnie od tego, kto faktycznie dostarcza dziecku środków utrzymania".

Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 16 listopada 2012 r., sygnatura akt I SA/Kr 698/12, stwierdzono: "podkreślić należy, że wychowywanie dziecka nie sprowadza się jedynie do jego 'utrzymania' czy też czasowego (doraźnego) przebywania z nim bądź zapewniania dziecku rozlicznych atrakcji lecz obejmuje ogół czynności zmierzających do należytego ukształtowania człowieka w sferze duchowej i psychicznej oraz zapewnienia mu materialnych podstaw rozwoju". I dalej "przez wychowywanie należy bowiem rozumieć zapewnianie stałej opieki, prowadzącej do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Pojęcie to uszczegółowił NSA w wyroku z 31 maja 2011 r., sygnatura akt I FSK 30/10, w uzasadnieniu którego znalazło się następujące stwierdzenie: "wychowanie dziecka można określić jako kształtowanie osobowości dziecka poprzez kształtowanie jego samodzielności, obowiązkowości, rozwijanie predyspozycji intelektualnych i umiejętności praktycznych, kształtowanie światopoglądu oraz systemu wartości oraz postaw emocjonalnych".

Sądy jednoznacznie zgadzają się co do tego, że wychowywanie nie oznacza wyłącznie ponoszenia kosztów finansowych (alimenty), regularnych spotkań z dzieckiem czy posiadanych praw rodzicielskich, ale trudów związanych z jego codziennym wychowywaniem, nawet jeśli finansowe nakłady rozkładałaby się w równych częściach. Zwiększona pomoc powinna trafiać do tego z rodziców, który ponosi większe koszty związane z trudami wychowywania.

Przyjmując tę interpretację należy uznać za w pełni uzasadnioną intencję ustawodawcy, aby wsparcie państwa trafiało do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej.

Kredyt

Czy w ramach kwoty udzielonego kredytu można zawrzeć prowizję banku?

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Ustawa określa, jakie warunki powinien spełniać kredyt mieszkaniowy w związku z udzieleniem którego może zostać przyznane dofinansowanie wkładu własnego ze środków Funduszu Dopłat. W zakresie odnoszącym się do wartości kredytu oraz celu kredytowania są to:

  • warunek udzielenia kredytu wyłącznie na zakup mieszkania,
  • warunek określający minimalną wartość udzielonego kredytu na poziomie co najmniej 50 proc. ceny zakupu mieszkania.

Wskazanie na zakup mieszkania jako jedynego celu udzielenia kredytu, nie wyklucza możliwości objęcia kwotą udzielonego kredytu prowizji związanej z jego udzieleniem, jako wymaganego kosztu ponoszonego na rzecz instytucji kredytującej przez nabywcę w związku z zaciągnięciem zobowiązania kredytowego Traktowanie takiego wydatku jako autonomicznego w stosunku do zakupu mieszkania, niezależnego celu kredytowania, byłoby nieuzasadnione. Wprowadzenie ograniczenia w postaci przeznaczenia kredytu wyłącznie na zakup mieszkania miało na celu wyłącznie wykluczenie przypadków finansowania ze środków kredytu innych niż mieszkanie, dodatkowych celów inwestycyjnych o charakterze rzeczowym.

Kredyt

Czy para żyjąca w związku nieformalnym może wystąpić wspólnie o kredyt?

Nie, w świetle ustawy beneficjentem programu jest małżeństwo, osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku osób żyjących w związku nieformalnym z wnioskiem o kredyt, składanym wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, może wystąpić tylko jedna z nich.

Mieszkanie

Czy w przypadku zakupu lokalu w budynku dwurodzinnym obowiązuje limit powierzchni określony dla lokalu mieszkalnego (75 m kw) czy dla domu jednorodzinnego (100 m kw)?

Lokal mieszkalny w budynku dwurodzinnym może być objęty limitem powierzchni użytkowej określonym dla lokalu mieszkalnego (75 m²) albo dla domu jednorodzinnego (100 m²), odpowiednio: 85 m², 110 m² - dla rodzin z co najmniej 3 dzieci. Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego (art. 2 pkt 3 i 4 ustawy o MdM). Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa lokale. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy przez dom jednorodzinny należy rozumieć "budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny".

Przyjęta w ustawie o MdM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia "dom jednorodzinny" te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy.

W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że "w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Mieszkanie

Czy możliwa jest sytuacja, kiedy ostateczna powierzchnia mieszkania po oddaniu do użytkowania różni się od powierzchni deklarowanej w dokumentach, będących podstawą uzyskania kredytu i finansowego wsparcia?

Podstawowe parametry uprawniające do skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w MdM są weryfikowane na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (wraz z wnioskiem o kredyt).

Powierzchnia użytkowa mieszkania, a także jego cena jest określana, na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania albo umowy deweloperskiej albo umowy przedwstępnej albo umowy o budowę lokalu, ewentualnie prospektu informacyjnego. Powierzchnia użytkowa mieszkania odgrywa ważną rolę również w sposobie obliczenia przysługującego nabywcy dofinansowania wkładu własnego.

Kwota dofinansowania jest określana również na dzień złożenia wniosku. Po sprawdzeniu w ewidencji Banku Gospodarstwa Krajowego pomniejsza ona dostępny w danym roku limit środków na realizację programu i w ramach obsługi wniosku o wsparcie kwota dofinansowania nie podlega zmianom. Kwota ta nie podlega zmianom także w sytuacji, kiedy w wyniku dokonania dodatkowych obmiarów powierzchni po oddaniu do użytkowania mieszkania, powierzchnia ta różni się od powierzchni zadeklarowanej w umowie lub prospekcie informacyjnym.

Ustawa nie odnosi się bezpośrednio do sytuacji zmiany powierzchni użytkowej. Różnice powierzchni wynikające z naturalnego cyklu technologicznego budowy budynków mieszkalnych są dopuszczalne. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, jeżeli informacje podane na przykład w prospekcie informacyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym w dniu podpisania umowy deweloperskiej (art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). Dotyczy to również różnic w powierzchni użytkowej. Szczególnie duże różnice w powierzchni użytkowej, nieuzasadnione względami technicznymi, mogą wskazywać na próbę nieuczciwego uzyskania finansowego wsparcia. W przypadku powzięcia takich podejrzeń, instytucja kredytująca powinna podjąć odpowiednie działania wyjaśniające.

Pomimo niezmienności wysokości dofinansowania wkładu własnego ustalonej na dzień złożenia wniosku o finansowe wsparcie, ustawa nie wyklucza możliwości zawierania przez instytucje kredytujące aneksów do umów kredytu preferencyjnego w wyniku na przykład zmian powierzchni użytkowej. Kwestia ta jest pozostawiona procedurom stosowanym w poszczególnych bankach.

Mieszkanie

Czy w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” można jednym aktem notarialnym zakupić mieszkanie i garaż stanowiący odrębną nieruchomość?

Z punktu widzenia ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie ma znaczenia konstrukcja aktu notarialnego pod warunkiem, że ujęte w nim zostaną wszystkie elementy wymagane ustawą. W związku z tym ustawa nie wprowadza zastrzeżeń do sytuacji, kiedy jednym aktem notarialnym sprzedawane jest np. mieszkanie i odrębna nieruchomość garażowa. Trzeba jedynie pamiętać, że kredyt w ramach MdM może być udzielony wyłącznie na zakup mieszkania. Należy jednak podkreślić, że instytucja kredytująca może żądać przedstawienia dokumentów w odpowiedniej formie na podstawie własnych procedur, w które przepisy ustawy nie ingerują.

Mieszkanie

Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu jednorodzinnego systemem gospodarczym?

Nie, ustawa przewiduje wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego i spłaty części kredytu tylko dla osób, które kupują mieszkania lub domy jednorodzinne. Osoby, które budują dom jednorodzinny mogą ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. 

Mieszkanie

Czy wraz z mieszkaniem mogę zakupić również miejsce postojowe i komórkę lokatorską?

Jeśli razem z lokalem mieszkalnym jest sprzedawane inne pomieszczenie takie jak: miejsce postojowe, ogródek, loggia, to kwestia wliczenia ceny nabywanego wraz z lokalem mieszkalnym dodatkowego pomieszczenia zależy od statusu tego pomieszczenia określonego w umowie. Jeżeli to pomieszczenie jest pomieszczeniem przynależnym, stanowi ono formalnie część mieszkania i w całości wlicza się do ceny mieszkania podlegającej weryfikacji.

Jeśli pomieszczenie jest sprzedawane jako część nieruchomości wspólnej oddanej do wyłącznego korzystania jednemu z właścicielowi (umowa quoad usum), to opłata za takie prawo powinna być wyłączona z ceny zakupu lokalu mieszkalnego i nie może być objęta kredytem mieszkaniowym udzielanym w ramach MdM. Prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej w sytuacji, kiedy podlega odrębnej wycenie jest traktowane jako przedmiot odrębnej czynności obrotu. Należy przy tym podkreślić, że prawo takie może być uchylone przez wspólnotę mieszkaniową na podstawie odrębnych przepisów lub też może nastąpić rezygnacja z tego prawa, np. przy obrocie prawem własności lokalu mieszkalnego.

Natomiast jeśli pomieszczenie dodatkowe przekazywane jako część nieruchomości wspólnej oddanej do wyłącznego korzystania jednemu z właścicielowi (umowa quoad usum) nie zostało wycenione, a jedynie wymienione w umowie jako element transakcji kupna-sprzedaży, wówczas ceną zakupu lokalu mieszkalnego jest cena wskazana w umowie z deweloperem.

Częścią składową ceny zakupu lokalu mieszkalnego jest również cena udziału w części nieruchomości wspólnej. Przykładowo gdy droga dojazdowa jest położona na gruncie stanowiącym część nieruchomości wspólnej, taki zakup może zostać sfinansowany kredytem w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, a jeśli stanowi część odrębnej nieruchomości, musi zostać sfinansowany ze środków własnych nabywcy.

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na wykończenie mieszkania?

Nie,  dofinansowanie  wkładu  własnego  jest  udzielane w związku z zakupem mieszkania, zaś kredyt może być udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

Mieszkanie

Jestem osobą samotną i posiadam pół domu jednorodzinnego - czy to wyklucza mnie z programu?

Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) z programu nie mogą skorzystać osoby, które były lub są właścicielami lokali domów jednorodzinnych. W opisywanym przypadku współwłasność domu jednorodzinnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie.

Jestem osobą samotną i posiadam pół mieszkania - czy to wyklucza mnie z programu?

Nie, z programu nie mogą skorzystać wyłącznie osoby, które były lub są właścicielami lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. W opisywanym przypadku współwłasność lokalu mieszkalnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie.

Posiadam działkę budowlaną - czy mimo to mogę skorzystać z programu?

Tak, posiadanie działki pod zabudowę nie wyklucza z programu. Sytuacje, które nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego to:

1)  posiadanie na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

2)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

3)  posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

W jaki sposób można starać się o dodatkowe wsparcie związane z urodzeniem/przysposobieniem dziecka?

W związku z urodzeniem lub przysposobieniem trzeciego lub kolejnego dziecka należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku z wnioskiem o spłatę części kredytu, do którego muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Gdy bank otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

Mieszkanie

Czy osoby korzystające z finansowego wsparcia w ramach programu „MdM” mogą mieć inne mieszkanie?

Nie mogą nie tylko aktualnie, ale też w przeszłości. Program przewiduje udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego własnego mieszkania, określa więc ograniczenie, zgodnie z którym beneficjent wsparcia (w przypadku małżeństw - żaden z małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania włącznie nie może być właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Analogiczne ograniczenie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

Ograniczenie nie dotyczy rodzin wychowujących w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przynajmniej troje dzieci.

Czy z programu mogą skorzystać pary żyjące bez ślubu?

Beneficjentem finansowego wsparcia może być małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Kredyt

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu „MdM”?

Z finansowego wsparcia w ramach programu „MdM” mogą skorzystać rodziny oraz osoby samotne (niezależnie od posiadania dzieci) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę jest brany wiek młodszego z nich), które dotychczas nie były właścicielami innego mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych. Ograniczenia dotyczące wieku i posiadania innego mieszkania nie dotyczą rodzin wychowujących przynajmniej troje dzieci.

Zakup lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem jest realizowany z udziałem środków kredytu zaciągniętego na ten cel, na okres co najmniej 15 lat, w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.