Likwidacja barier funkcjonalnych

Osoby niepełnosprawne często napotykają na bariery, które utrudniają im normalne funkcjonowanie. Dofinansowanie likwidacji barier: architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych można uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Umożliwia to lub w znacznym stopniu ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności i kontaktów z otoczeniem.

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania technicznie uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobie niepełnosprawnej.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiedniego do rodzaju niepełnosprawności przedmiotu lub urządzenia.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji tych barier osoba niepełnosprawna powinna złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania. Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Ostatnia aktualizacja: