Turnusy rehabilitacyjne

Osoby niepełnosprawne lub rodzice (opiekunowie) niepełnosprawnego dziecka mogą raz w roku ubiegać się o dofinansowanie - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kosztów uczestnictwa dziecka wraz z opiekunem w turnusie rehabilitacyjnym.

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Do wniosku trzeba dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku  16 -  24 lata uczące się i niepracujące.

Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową, dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Może to nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Ostatnia aktualizacja: