Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o dofinansowanie poniesionych kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony przez opiekuna niepełnosprawnego dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

- do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez  ministra właściwego ds. zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Ostatnia aktualizacja: