Jesteś tutaj

Kwalifikacja dziecka do adopcji

Kwalifikacja dziecka do adopcji obejmuje:
1)    diagnozę psychologiczną dziecka;
2)    określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny;
3)    dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w nowej rodzinie;
4)    ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka.

Przy kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia ośrodek adopcyjny współpracuje w szczególności z  takimi instytucjami jak: asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjnymi, podmioty lecznicze, placówki oświatowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, sądy oraz policja.

Ostatnia aktualizacja: