Jesteś tutaj

Ośrodek adopcyjny

Za prawidłowe przeprowadzenie procedury adopcji (czyli tzw. przysposobienia) dziecka odpowiadają tylko i wyłącznie ośrodki adopcyjne. W swojej działalności powinny one przede wszystkim kierować się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.

Do zadań ośrodka należy m.in.
1)    kwalifikacja dzieci zgłoszonych do adopcji oraz sporządzanie dla nich diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o ich stanie zdrowia;
2)    dobór rodziny odpowiadającej potrzebom dziecka;
3)    współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
4)    udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o adopcję i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
5)    gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być adoptowane;
6)    przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do adopcji dziecka;
7)    przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do adopcji dziecka, zwanej dalej "wywiadem adopcyjnym";
8)    prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do adopcji dziecka;
9)    wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do adopcji dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
10)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do adopcji dziecka;
11)  wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do adopcji dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie adoptującej;
12)  zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
13)  prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Ośrodki wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

Ośrodek adopcyjny powinien wspierać osoby, które adoptowały dziecko poprzez:
1)    pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych;
2)    poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną;
3)    pomoc pedagogiczną i psychologiczną;
4)    pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

Ostatnia aktualizacja: