Jesteś tutaj

Przygotowanie i kwalifikacja kandydatów do adopcji dziecka

Kandydaci do adopcji dziecka muszą obowiązkowo ukończyć szkolenie organizowane przez ośrodek adopcyjny. Obowiązek ten nie dotyczy kandydatów spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzinną pieczę zastępczą.

Przed skierowaniem kandydata dziecka na szkolenie ośrodek adopcyjny dokonuje wstępnej oceny m.in. jego kwalifikacji osobistych; motywacji do podjęcia się wychowywania dziecka; wywiadu adopcyjnego.

W przypadku gdy gotowość do przysposobienia dziecka zgłoszą:
1)    osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem,
2)    rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, w których dziecko jest umieszczone - ośrodek adopcyjny nie wszczyna postępowania związanego z poszukiwaniem dla dziecka przysposabiających, a wszczęte postępowanie zawiesza.

Ośrodek adopcyjny powinien umożliwiać kandydatom kontakt z dzieckiem. 

Ostatnia aktualizacja: