Dzienny opiekun

Kim jest dzienny opiekun?

Dziennym opiekunem jest osoba zatrudniana przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, sprawująca opiekę nad dzieckiem w jej domu lub mieszkaniu spełniającym warunki zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi (podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna).

Co zrobić, żeby zapisać dziecko do dziennego opiekuna?

Jeżeli chcesz, żeby Twoim dzieckiem opiekował się dzienny opiekun w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności sprawdź czy Twoja gmina go zatrudnia. Jeśli tak, należy dowiedzieć się jakie są terminy i warunki zgłoszenia dziecka. Jeżeli Twoja gmina nie zatrudnia żadnego dziennego opiekuna, a chciałbyś żeby zatrudniała – koniecznie zgłoś to w swojej gminie!

W jakiej grupie wiekowej dzieci mogą zostać objęte opieką dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadku gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna można objąć także dziecko powyżej 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Jak długo dzieci mogą przebywać u dziennego opiekuna?

Czas i miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna określa umowa o świadczenie usług, na podstawie której jest on zatrudniany przez gminę.

Ile kosztuje dzienny opiekun?

Rodzice dziecka ponoszą opłaty za pobyt oraz wyżywienie u dziennego opiekuna. Istnieje jednak możliwość zwolnienia od ponoszenia części lub nawet całości opłat z tytułu korzystania z usług dziennego opiekuna. Warunki takiego zwolnienia może określić rada gminy w drodze uchwały.

Ile dzieci może przebywać pod opieką dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci.

Jak rodzice mogą współpracować z dziennym opiekunem?

Rodzice dziecka współpracują z dziennym opiekunem, który sprawuje opiekę nad ich dzieckiem. Współpraca ta ma charakter dwustronny. Z jednej strony, polega na udzielaniu przez rodziców dziecka dziennemu opiekunowi porad w sprawowaniu opieki nad ich dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć, zaś z drugiej – na prowadzeniu konsultacji i udzielaniu porad rodzicom dziecka w zakresie pracy z dziećmi przez dziennego opiekuna. Dodatkowo, dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy.

Gdzie można znaleźć informacje na temat dziennych opiekunów zatrudnionych przez gminę?

Informacje na temat zatrudnionych przez daną gminę dziennych opiekunów można natomiast znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę. Wykaz jest jawny i dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej wykaz.