Kluby dziecięce

Jak założyć klub dziecięcy?

Prowadzenie klubu dziecięcego, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, Nr 239 poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ze względu na regulowany charakter działalności, podmioty, który chce prowadzić klub dziecięcy powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia klubu dziecięcego. Wpisu do rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kto może tworzyć i prowadzić klub dziecięcy?

Kluby dziecięce mogą tworzyć, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W celu utworzenia klubu dziecięcego należy zarejestrować działalność gospodarczą.

Podmiot tworzący instytucję ustala statut klubu dziecięcego, określając w szczególności: 1) nazwę i miejsce jego prowadzenia; 2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 3) warunki przyjmowania dzieci; 4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym.

Co zrobić, żeby zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności sprawdź czy już taki funkcjonuje. Jeśli tak, należy dowiedzieć się jakie są terminy i warunki wpisania dziecka na listę oczekujących. Jeżeli w Twoje gminie nie ma żadnego klubu dziecięcego, a chciałbyś żeby był – koniecznie zgłoś to w swojej gminie!

W jakiej grupie wiekowej dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym?

W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia. Aby do klubu dziecięcego mogło uczęszczać dziecko starsze niż 3 lata, rodzice dziecka muszą złożyć osobie kierującej pracą klubu dziecięcego oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Jak długo dzieci mogą przebywać w klubie dziecięcym?

W klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie i nie może być on wydłużony na wniosek rodziców (tak jak jest w przypadku żłobka).

Ile kosztuje klub dziecięcy?

Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym, których wysokość ustalana jest przez podmiot tworzący klub dziecięcy. W przypadku klubów dziecięcych publicznych (tworzonych przez gminy), wysokość tych opłat ustala rada gminy w drodze uchwały, którą można znaleźć np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej danej gminy bądź na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Rada gminy uchwałą może również częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców od ponoszenia opłat. W przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym (np. z powodu choroby) opłaty za pobyt i wyżywienie są mniejsze (co powinno zostać określone w statucie żłobka).

Kto opiekuje się dziećmi w klubie dziecięcym?

W klubie dziecięcym, tak samo jak w żłobku, może pracować wykwalifikowany opiekun, pielęgniarka i położna. Dodatkowo, pracownikom klubu dziecięcego mogą pomagać przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze.

Ilu opiekunów powinno sprawować opiekę klubie dziecięcym?

W klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad 5 dzieci.

Jak rodzice mogą współpracować z opiekunem prowadzącym zajęcia w klubie dziecięcym?

Rodzice mają prawo m.in. do informacji na temat postępów dziecka oraz porad w zakresie pracy z dzieckiem, a także konsultacji z opiekunem dziecka w zakresie pracy z dzieckiem. Ponadto, mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze klubu dziecięcego?

Wyróżniamy kluby dziecięce publiczne (tworzone i prowadzone przez gminy) oraz kluby dziecięce prywatne (tworzone i prowadzone przez osoby prywatne). Jednak we wszystkich obowiązują takie same standardy odnoszące się m.in. co do wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wpis do rejestru gwarantuje, że klub dziecięcy spełnia wszystkie minimalne ustawowe standardy), warunków pobytu dzieci w klubie dziecięcym i kwalifikacji personelu.