Żłobki

Liczba miejsc opieki nad najmłodszymi cały czas rośnie. Jeszcze w 2011 działało 571 placówek. Teraz jest ich 4 razy więcej. Ponad 3 tys. miejsc zapewnia opiekę dla ponad 83 tys. dzieci. Od początku działania programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel 472 mln zł.

Aby ułatwić samorządom tworzenie nowych placówek,  zostały zmienione zasady ich dofinansowania. Dotacje z budżetu państwa podwyższono z 50 proc. do 80 proc. kosztów inwestycji.  Opiekunów dziennych mogą zatrudniać nie tylko, jak dotąd samorządy, ale też przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

Na program „Maluch”, w ramach którego to dofinansowanie jest przyznawane, w 2011 r. wydano ok. 18 mln zł. W 2012 na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla dzieci przeznaczono ogółem niemal 100 mln zł. W 2013 r. MPiPS przeznaczyło na wsparcie rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi 101 mln zł. W 2014 roku na program Maluch przeznaczono kwotę 101 000 000 zł. Dofinansowano blisko 8 200 placówek.

W 2015 roku wysokość środków na program Maluch była rekordowa – to 151 mln zł, czyli o 50 mln zł więcej niż rok temu. Nowością było dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnienie dziennych opiekunów na uczelniach. To wsparcie w opiece nad dziećmi dla studentów i pracowników uczelni wyższych.  Na 43 uczelniach (publicznych i niepublicznych) w całej Polsce powstało ponad 1,4 tys. miejsc opieki dla najmłodszych, a ponad 1,3 tys. istniejących już miejsc zostało dofinansowanych. Na ten cel Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w sumie ponad 9,2 mln zł.

Ruszył program Maluch 2016 w ramach którego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 151 mln zł .

Więcej informacji o programie MALUCH 2016.

Planowane jest dalsze wsparcie finansowe instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i starszych w celu zwiększenia liczby dzieci objętych opieką.  Dzięki niemu powstaną nowe przyzakładowe żłobki i przedszkola, ułatwiające łączenie życia zawodowe z życiem rodzinnym. W latach 2015-2020 przeznaczymy na ten cel ponad 2 mld zł (w ramach środków europejskich i specjalnego systemu ulg w podatku CIT). Projekt będzie finansowany częściowo w ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez samorządy województw. Natomiast uruchomienie wsparcia finansowego pochodzącego z systemu ulg w podatku CIT  planowane jest w styczniu 2016 r.

Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 roku życia). Jego celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Żłobki wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniają dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy są w pracy.

Co ważne, żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc ma w nim być bezpiecznie i przytulnie. Dzięki temu dziecko może czuć się komfortowo, a odpowiednio przygotowani opiekunowie pomogą mu się szybciej rozwijać. Dziecko w żłobku zdobywa nowe umiejętności, nawiązuje relacje z innymi dziećmi, ale także uczy się samodzielnej zabawy. 

Nowe zwolnienia podatkowe od 2016 r.

Ustawa, która rozszerza zwolnienia podatkowe związane m.in. z dofinansowaniem przez pracodawcę pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu czy pod opieką opiekuna dziennego została 18 sierpnia 2015 r. podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Obecnie wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych. Dzięki nowelizacji ustawy o ustawy o podatku dochodowym od 1 stycznia 2016 r. zakres zwolnień zostanie rozszerzony również o przedszkola.

Pracownik będzie mógł także zostać zwolniony z podatku od świadczeń nie pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a otrzymanych z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego (limit zwolnienia został ustalony na 400 zł), a także uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola (limit wyniesie 200 zł).

Koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie  i prowadzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola oraz koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka opieką będą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

-> przejdź do strony Programu MALUCH

Ostatnia aktualizacja: