Żłobki

Jak założyć żłobek?

Prowadzenie żłobka, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447, Nr 239 poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ze względu na regulowany charakter działalności, podmioty, który chce prowadzić żłobek powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka. Wpisu do rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kto może tworzyć i prowadzić żłobek?

Żłobki mogą tworzyć, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W celu utworzenia żłobka należy zarejestrować działalność gospodarczą. Podmiot tworzący instytucję ustala statut żłobka, określając w szczególności:

1) nazwę i miejsce jego prowadzenia;

2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

3) warunki przyjmowania dzieci;

4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.

Co zrobić, żeby zapisać dziecko do żłobka?

Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko uczęszczało do żłobka w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności sprawdź czy już taki funkcjonuje. Jeśli tak, należy dowiedzieć się jakie są terminy i warunki wpisania dziecka na listę oczekujących. Jeżeli w Twojej gminie nie ma żadnego żłobka, a chciałbyś żeby był – koniecznie zgłoś to w swojej gminie!

W jakiej grupie wiekowej dzieci mogą przebywać w żłobku?

W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia. Należy pamiętać o tym, że warunki przyjmowania dzieci do żłobka określa statut żłobka. Więc jeżeli statut pozwala na przyjmowanie dzieci starszych (do 4 roku życia) i są wolne miejsca, a rodzice takiego dziecka chcą, aby uczęszczało do żłobka, muszą złożyć dyrektorowi żłobka oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Jak długo dzieci mogą przebywać w żłobku?

W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli zachodzi ważna i uzasadniona konieczność (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo pójść do lekarza po pracy). W takiej sytuacji rodzice dziecka muszą złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę.

Ile kosztuje żłobek?

Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, których wysokość ustalana jest przez podmiot tworzący żłobek. W przypadku żłobków publicznych (tworzonych przez gminy), wysokość tych opłat ustala rada gminy w drodze uchwały, którą można znaleźć np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej danej gminy bądź na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Rada gminy uchwałą może również częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców od ponoszenia opłat. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku (np. z powodu choroby) opłaty za pobyt i wyżywienie mogą być mniejsze (co powinno zostać określone w statucie żłobka).

Kto opiekuje się dziećmi w żłobku?

W żłobku może pracować wykwalifikowany opiekun, pielęgniarka i położna. Dodatkowo, pracownikom żłobka mogą pomagać przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze.

Ilu opiekunów powinno sprawować opiekę w żłobku?

W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci.  Ponadto w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

Jak rodzice mogą współpracować z opiekunem prowadzącym zajęcia w żłobku?

Rodzice mają prawo m.in. do informacji na temat postępów dziecka oraz porad w zakresie pracy z dzieckiem, a także konsultacji z opiekunem dziecka w zakresie pracy z dzieckiem.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?

Wyróżniamy żłobki publiczne (tworzone i prowadzone przez gminy) oraz żłobki prywatne (tworzone i prowadzone przez osoby prywatne). Jednak we wszystkich obowiązują takie same standardy odnoszące się m.in. co do wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wpis do rejestru gwarantuje, że żłobek spełnia wszystkie minimalne ustawowe standardy), warunków pobytu dzieci w żłobku i kwalifikacji personelu.

Kto ustala warunki przyjmowania dzieci do żłobka?

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka szczegółowo określa statut żłobka.

Czy dziecko z katarem lub kaszlem może przebywać w żłobku?

W żłobku zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. Tak więc, w kompetencji dyrektora żłobka i rodziców dziecka pozostaje decyzja czy dziecko może przebywać w żłobku.