Jesteś tutaj

Dzienne domy opieki

Czy obiekt/placówka może należeć do organizacji pozarządowej, partnera projektu?

W programie największy nacisk kładziemy na trwałość realizowanego projektu. Odpowiedzialność za projekt spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego. Jeżeli samorząd uzna, że organizacja partnerska zapewni tę trwałość, nieruchomości może stanowić jej własność. Samorząd może także dzierżawić taki obiekt.

Czy konieczne jest załączenie dokumentacji technicznej wraz ze składaną ofertą?

Najlepiej będzie, jeśli  do oferty załączona będzie kompletna dokumentacja. Jeśli nie ma takiej możliwości, dokumentacja techniczna może zostać dostarczona najpóźniej do momentu podpisania umowy.

Czy dzielnice Warszawy mogą występować jako oddzielne Jednostki Samorządu Terytorialnego?

Poszczególne dzielnice Miasta Stołecznego Warszawy mogą wysyłać swoje oferty w ramach otwartego konkursu ofert Programu Senior-WIGOR na takich samych zasadach, jak Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

Czy zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Senior-WIGOR będą płatne?

Opłaty są dobrowolne. Samorząd sam decyduje o konieczności uiszczenia zapłaty za uczestnictwo w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” oraz o jej ewentualnej wysokości.

 Czy w przyszłości będzie możliwość tworzenia Klubów Senior-WIGOR?

Jest taka możliwość. Zależy ona od oceny działania programu w roku 2015 oraz zebranych doświadczeń z jego realizacji.

Czy w kolejnych edycjach utrzymany będzie obowiązek dowozu seniorów przez samorząd?

Podobnie jak w przypadku tworzenia Klubów Senior-WIGOR, zmiany dotyczące obowiązku dowozu seniorów do Dziennego Domu Senior-WIGOR będą możliwe po ocenie tegorocznej edycji programu.

Czy działające już Dzienne Domy Pobytu mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności w ramach programu Senior-WIGOR?

Założeniem programu jest tworzenie nowych ośrodków. Działające placówki mogą przekształcić się w Dzienne Domy Senior-WIGOR pod warunkiem, że przestaną funkcjonować jako np.: Dzienne Domy Pobytu. Przekształcenie może nastąpić w formie uchwały intencyjnej. 

Czy jest konieczność spełnienia wszystkich wymogów lokalowych zapisanych w programie Senior-WIGOR?

W programie określony jest katalog wymagań lokalowych (w tym liczba pomieszczeń), które muszą być spełnione przez Dzienny Dom Senior-WIGOR. Powstająca placówka musi spełniać wszystkie wskazane kryteria. Jakiekolwiek zmiany w tej kwestii będą możliwe dopiero po ocenie tegorocznej edycji programu.

Czy Dzienny Dom Senior-WIGOR ma być oddzielnym obiektem, czy może być to wydzielona część budynku?

Dzienny Dom Senior-WIGOR może zostać utworzony w wydzielonych pomieszczeniach budynku, w którym siedzibę mają też inne podmioty. Najważniejsze jest spełnienie kryteriów lokalowych, wyznaczonych przez program Senior-WIGOR. Jedna placówka nie może być jednak rozdzielona na kilka budynków.

Czy w placówce która już funkcjonuje (np. w Dziennym Domie Pobytu) i która spełnia kryteria lokalowe konieczne jest utworzenie oddzielnej stołówki?

W domu Senior-WIGOR każdy podopieczny ma mieć zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie. Posiłki mogą być przygotowywane na miejscu lub dostarczane przez firmę zewnętrzną. Wskazane pomieszczenie, tj. kuchnia bądź aneks kuchenny, nie muszą spełniać wymogów określonych dla stołówki. Ich celem jest umożliwienie seniorom przygotowania szybkiego i prostego posiłku (kanapki, kawa, herbata).