Jesteś tutaj

Polityka senioralna

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014 -2020 to pierwszy ogólnopolski dokument rządowy odnoszący się w całości do osób starszych. Wśród najważniejszych zadań wymienia m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową.. Głównym celem dokumentu jest stworzenie rekomendacji – kierunków interwencji, które umożliwią podjęcie kompleksowych działań na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się rozumianego jako proces przygotowania do starości z perspektywy całego cyklu życia.

Wśród kluczowych obszarów długofalowej polityki senioralnej wymienić należy m.in.: zdrowie i samodzielność, aktywność zawodową, aktywność edukacyjną, społeczna i kulturalną, srebrną gospodarkę oraz relacje międzypokoleniowe.

Jednym z priorytetów przedstawionych w dokumencie jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia oraz rozwój usług medycznych mają wspierać seniorów w jak najdłuższym utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielności. Dzięki temu będą mogli kontynuować aktywność zawodową i uczestniczyć w wybranych formach życia społecznego.

Specjalnie dostosowana do potrzeb i zainteresowań osób starszych oferta edukacyjna to kolejny z celów polityki senioralnej. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest wspieranie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Aktywność obywatelska i wolontariat mają wspierać zaangażowanie osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy kraju, wykorzystać ich umiejętności i potencjał oraz nabywać przez seniorów nowe kompetencje. To także sposób na ich integrację z młodszymi pokoleniami.

Ostatnia aktualizacja: