Jesteś tutaj

Program ASOS

Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (Program ASOS) zakłada pełniejsze włączenie osób starszych w życie lokalnych społeczności, wykorzystanie ich potencjału w relacjach z młodszymi pokoleniami oraz podtrzymanie ich aktywności również po zakończeniu kariery zawodowej.

Na realizację Programu ASOS w latach 2014 – 2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Wartość dotacji w ramach ogłaszanych edycji otwartego konkursu wynosi od 20 000 zł do 200 000 zł. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu muszą przedstawić wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu.

W ramach programu można ubiegać się o dotacje na realizację działań w jednym z czterech priorytetowych obszarów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych, usługi społeczne dla osób starszych.

Program zakłada zarówno działania w perspektywie długookresowej, jak i realizowanie bieżących potrzeb seniorów poprzez inicjatywy zgłaszane w ramach otwartych konkursów, np. przez organizacje pozarządowe. To m.in. inicjatywy włączające osoby starsze w środowisko lokalne, wolontariat, aktywność kulturalną, organizujące zajęcia edukacyjne.

*   *   *

W 2014 r. w ramach Programu ASOS zrealizowano łącznie 490 projektów w całej Polsce, w zadaniach uczestniczyło 350 000 beneficjentów, a łączna suma dofinansowania wyniosła 38,2 mln zł.

W ramach Priorytetu I  zrealizowano 163 projekty (100 000 beneficjentów, 13 mln zł dotacji), w ramach Priorytetu II - 210 projektów (64 000 beneficjentów, 15.5 mln zł dotacji), w ramach Priorytetu III - 61 projektów (10 500 beneficjentów, 5.7 mln zł dotacji) oraz w ramach Priorytetu IV - 56 projektów (175 000 beneficjentów, 4 mln zł dotacji, w tym 38 projektów UTW).

W 2015 r. w ramach Programu ASOS zrealizowano łącznie 469 projektów w całej Polsce, w zadaniach uczestniczyło 286 000 beneficjentów, a łączna suma dofinansowania wyniosła 38 mln zł. 152 projekty w ramach Priorytetu I (110 000 beneficjentów, 11,7 mln zł dotacji), 198 projektów w ramach Priorytetu II (49 000 beneficjentów, 15.3 mln zł dotacji), 58 projektów w ramach Priorytetu III (39 000 beneficjentów, 5.4 mln zł dotacji) oraz 61 projektów w ramach Priorytetu IV  (88 000 beneficjentów, 5.6 mln zł dotacji, w tym 24 projekty UTW).

*   *   *

Edycja konkursu Programu ASOS 2015 cieszyła się dużym zainteresowaniem – wpłynęło 3239 ofert, o 25 proc. więcej, niż w roku ubiegłym.  Na realizację projektów w Programie przeznaczono 38 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione, działające na rzecz osób starszych, mogą uzyskać do 200 tys. zł dotacji.

-> Zainteresowanych zapraszamy na stronę z wynikami

Ostatnia aktualizacja: