Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również – w szczególnych sytuacjach – uprawnione do specjalnych dodatków.
 
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
-    urodzenia dziecka,
-    opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
-    samotnego wychowywania dziecka,
-    wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
-    kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
-    rozpoczęcia roku szkolnego,
-    podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku znajdziesz tutaj: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/