Ulgi dla rodziny

Ulgi dla rodziny

Ulga na dzieci

Jeśli masz dziecko - przysługuje Ci ulga podatkowa. Dzięki niej Twój podatek będzie niższy. Dowiedz się, kto i kiedy może uzyskać ulgę na dziecko.

Kto może uzyskać ulgę na dziecko

 • rodzice,
 • opiekunowie,
 • rodzice zastępczy.

Czy na każde dziecko przysługuje ulga

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej). 

Jakie są limity dochodu

 • jeśli masz więcej niż jedno dziecko - nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,
 • jeśli masz jedno dziecko, które wychowujesz samotnie - nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok - nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka - nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Jaka jest wysokość ulgi

 • na pierwsze dziecko dostaniesz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko dostaniesz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko dostaniesz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko dostaniesz 225,00 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Co to oznacza w praktyce? Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy dostaniesz:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie dostaniesz 4 224,12 zł rocznie.

Jak odliczyć ulgę

Ulgę możesz odliczyć w corocznym zeznaniu podatkowym.

Jeśli Twój podatek nie umożliwia odliczenia ulgi, która Ci przysługuje - możesz dostać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać. Pamiętaj jednak, że kwota, jaką możesz otrzymać, jest limitowana - nie może przekroczyć zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. 

Jeśli jesteście małżeństwem - dostaniecie wspólnie jedną ulgę. Jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe - wpiszcie ulgę na każde dziecko. Jeśli składacie zeznania podatkowe oddzielnie - ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo (każde z Was wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno z Was wpisze 20% ulgi, a drugie 80%).

Co musisz przygotować

 • PIT-37 albo PIT-36,
 • PIT/O,
 • jeśli kwota ulgi jest wyższa niż podatek, który musisz zapłacić, i chcesz dostać różnicę, która nie została wykorzystana przez Ciebie - PIT/UZ (dotyczy to tylko zeznań i korekt zeznań podatkowych, które złożysz za 2014 rok).

Więcej informacji oraz praktyczne przykłady znajdziesz w poradniku - otwórz plik w nowym oknie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

Wspólne rozliczenie małżonków

Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów małżonków polega na tym, że podatek ustalany jest od połowy wspólnych dochodów małżonków. Obliczony w ten sposób podatek jest następnie podwajany. Z tej ulgi można również skorzystać w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów. To oznacza wsparcie rodzin, w których jeden z małżonków nie pracuje zawodowo na przykład  w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Osoby samotnie wychowujące dzieci

W przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci preferencja polega na tym, że podatek określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci (z tej instytucji może skorzystać rodzic lub opiekun prawny, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci).

Dochody zwolnione z podatku 

Zwolnienie z podatku powoduje, iż dane świadczenie  jest traktowane w sposób szczególny i wypłacane jest w całości, bez potrącenia podatku dochodowego.  Do zwolnionych od podatku świadczeń otrzymywanych na dzieci lub innych członków rodziny należą m. in.:

 • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe,
 • zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.
 • pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
 • zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, pomoc materialna dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia,
 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje prowadzące działalność w sferze  pożytku publicznego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł,
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18.
Ostatnia aktualizacja: