Wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Dzieci niepełnosprawne otrzymują pomoc na co najmniej takich samych zasadach, jak inne osoby niepełnosprawne, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać pomoc, osoba o nią wnioskująca powinna posiadać jedno z niżej wymienionych orzeczeń. W przypadku dzieci są to:

  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego i lekkiego).

Wnioski o wydanie orzeczeń należy składać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zasiłki dla opiekunów dzieci są zwolnione z opodatkowania (podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Ostatnia aktualizacja: