Jesteś tutaj

Mama

Czy można wykorzystać urlop macierzyński przed porodem? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?

Tak, częściowo. Przed przewidywaną datą porodu można wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Czy kobiecie, która urodziła martwe dziecko albo której dziecko zmarło w trakcie lub tuż po porodzie, przysługuje urlop macierzyński i ewentualnie w jakim wymiarze? 

Tak, w przypadku urodzenia martwego dziecka lub jego śmierci przed upływem 8 tygodnia życia przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni licząc od dnia porodu. Także w przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia zachowuje się prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 7 dni od dnia śmierci dziecka.

Jaki jest pełny wymiar urlopu rodzicielskiego? Czy trzeba go wykorzystać od razu w całości, czy można również w częściach, a jeśli tak, to w ilu i czy muszą być one równe?

Pełny wymiar nowego urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
Można go wykorzystać w całości na raz lub podzielić na części, następujące bezpośrednio po sobie, nie więcej jednak niż trzy i nie krótsze niż 8 tygodni każda. Części te zatem nie muszą być równe.

Czy pracownik, który w podobnym czasie zostanie ojcem dwojga dzieci, jednego ze związku małżeńskiego, a drugiego ze związku nieformalnego, w obu tych przypadkach będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego? Czy też uprawnienia te znoszą się nawzajem? 

Nie, nie znoszą się nawzajem.

Pracownik taki jest uprawniony do dwóch odrębnych urlopów ojcowskich na dzieci urodzone przez różne matki. Jedyne ograniczenie możliwości skorzystania z takich urlopów stanowi wiek dzieci, ponieważ każdy z tych urlopów można wykorzystać tylko w okresie od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia.

Skorzystanie przez tatę dziecka z urlopu ojcowskiego nie pozbawia go prawa do nowego urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z nową ustawą, urlop ten przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, przy założeniu, że obydwie mamy są pracownicami, gdyby jednak tak nie było, tata dzieci nie będzie uprawniony do tego typu urlopu. 

Czy kobieta zatrudniona na umowę o pracę na czas określony ma prawo do rocznego urlopu przysługującego z tytułu narodzin dziecka?

Tak, ma prawo do rocznego urlopu z tytułu narodzin dziecka, o ile cały ten okres przypada w czasie trwania umowy o pracę.

A jakie uprawnienia ma kobieta, której umowa o pracę na czas określony kończy się w trakcie korzystania z urlopu przysługującego z tytułu narodzin dziecka?

Jeśli umowa o pracę na czas określony, zgodnie z terminem, na który została zawarta, ulegałaby rozwiązaniu już w trakcie korzystania z urlopu przysługującego z tytułu narodzin dziecka, do końca 52-tygodniowego okresu mamie dziecka przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.

A co w sytuacji jeśli umowa o pracę na czas określony kończy się już w trakcie trwania ciąży?

Jeżeli umowa o pracę na czas określony, zgodnie z terminem, na który została zawarta, ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, z mocy prawa jest przedłużana do dnia porodu.
W takim przypadku w dniu porodu podlega się zatem jeszcze obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, co uprawnia do otrzymania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tego ubezpieczenia. Zgodnie z nowymi przepisami zasiłek ten będzie więc można pobierać przez okres do 52 tygodni.

Czy w trakcie urlopu rodzicielskiego można pracować na jakąś część etatu u dotychczasowego pracodawcy?

Tak, nowe przepisy wprowadzają możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.
Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika w tej sprawie i udzielić mu urlopu na pozostałą część wymiaru czasu pracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj wykonywanej przez niego pracy.
W takim przypadku jest zobligowany poinformować pracownika na piśmie o przyczynie odmowy uwzględnienia jego wniosku.

Czy w trakcie urlopu rodzicielskiego można pracować na niepełny etat, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze?

Tak, nowe przepisy wprowadzają możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.
Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika w tej sprawie i udzielić mu urlopu na pozostałą część wymiaru czasu pracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj wykonywanej przez niego pracy.
W takim przypadku jest zobligowany poinformować pracownika na piśmie o przyczynie odmowy uwzględnienia jego wniosku.

Czy w trakcie urlopu rodzicielskiego można pracować na umowę zlecenie lub umowę o dzieło?

Tak można, nowe przepisy nie ograniczają podejmowania w trakcie urlopu rodzicielskiego pracy na innej podstawie niż umowa o pracę (np. na umowę o dzieło lub umowę zlecenie).

Czy staż pracy albo jej wymiar (np. 1/4, 1/2 etatu) mają wpływ na długość urlopu macierzyńskiego? 

Nie.
Staż pracy i wymiar zatrudnienia nie mają wpływu na długość urlopu macierzyńskiego.

Czy urlop rodzicielski można wykorzystywać w dniach, czy tylko w tygodniach? 

Urlop rodzicielski można wykorzystywać w tygodniach, przy czym minimalny wymiar jednej jego części nie może być krótszy niż 8 tygodni.

Czy mama i tata dziecka mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie?

Tak, przy czym łączny wymiar urlopu rodzicielskiego w takim przypadku nie może przekroczyć 26 tygodni, co oznacza, że w tym samym czasie oboje rodzice będący pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru albo mianowania mogą korzystać z takiego urlopu maksymalnie 13 tygodni (13 tygodni urlopu rodzicielskiego mamy dziecka i 13 tygodni urlopu taty dziecka daje razem 26 tygodni).

Czy można w ogóle zrezygnować z urlopu macierzyńskiego?

Nie, z podstawowego urlopu macierzyńskiego nie można zrezygnować. Natomiast po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu mama dziecka ma prawo na swój pisemny wniosek zrezygnować z pozostałej jego części pod warunkiem wykorzystania tej części urlopu przez tatę dziecka, udzielonej mu również na jego pisemny wniosek.

Jaką część urlopu macierzyńskiego trzeba wykorzystać?

Całość podstawowego urlopu macierzyńskiego, czyli 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka.
Natomiast po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu mama dziecka ma prawo na swój pisemny wniosek zrezygnować z pozostałej jego części, pod warunkiem wykorzystania tej części urlopu przez tatę dziecka, udzielonej mu również na jego pisemny wniosek.

Czy urlop macierzyński można zawiesić w przypadku gdy dziecko wymagałoby opieki szpitalnej w tracie jego trwania?

Możliwość taka istnieje w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego.
Jeśli dziecko wymagałoby dłuższej hospitalizacji, jego mama po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego pozostałą część tego urlopu może wykorzystać już po wyjściu dziecka ze szpitala.

Czy w takim przypadku na czas hospitalizacji dziecka można korzystać ze zwolnienia lekarskiego na nie, a po jej zakończeniu kontynuować urlop macierzyński?

Można, o ile otrzyma się takie zwolnienie od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem w szpitalu.
W takim przypadku w czasie przerwy w podstawowym urlopie macierzyńskim nie ma się obowiązku powrotu do pracy.
Pozostałą część urlopu wykorzystuje się wówczasjuż po wyjściu dziecka ze szpitala.

A jak to wygląda w przypadku nowego urlopu rodzicielskiego?

Urlopu rodzicielskiego nie można przerywać ze względu na konieczność hospitalizacji dziecka.

Czy można pracować w trakcie urlopu macierzyńskiego? A w trakcie rodzicielskiego? 

Tak, ale dopiero w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, u pracodawcy udzielającego tego urlopu i w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu.
Na tych samych zasadach będzie możliwe podejmowanie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego.

Czy na urlopie rodzicielskim rodzice mogą „przeplatać się” opieką nad dzieckiem, tak żeby np. najpierw zajmowała się nim mama, potem tata, a potem znowu mama? 

Tak, jako że nowy urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, z pierwszej z nich może skorzystać mama dziecka, z drugiej jego tata i z trzeciej znowu mama.
W takim przypadku należy jednak pamietać, że części te muszą następować bezpośrednio po sobie i każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Czy z tytułu narodzin bliźniaków przysługuje dłuższy urlop macierzyński?

Tak. Jego wymiar to obecnie 39 tygodni. Przy czym nowe przepisy nie zmieniają wymiaru podstawowego urlopu macierzyńskiego, nadal wynosi on 31 tygodni. Natomiast dodatkowy urlop macierzyński jest dłuższy o 2 tygodnie i wynosi do 8 tygodni.

Kto może z niego skorzystać?

Pracownicy, których dzieci (bliźniaki) urodziły się lub urodzą poczynając od dnia 17 czerwca 2013 r. oraz którzy w tym dniu przebywali na podstawowym lub dodatkowym urlopie macierzyńskim udzielonym na starych zasadach.

O ile dłuższy jest urlop macierzyński w myśl nowych przepisów?

Nowe przepisy nie zmieniają wymiaru podstawowego urlopu macierzyńskiego.
Natomiast wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest dłuższy o 2 tygodnie i wynosi do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Czym się różni urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego?

Urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym i przysługuje w okresie zatrudnienia w związku z urodzeniem się dziecka.

Natomiast zasiłek macierzyński jest świadczeniem z tytułu ubezpieczenia społecznego i przysługuje w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Co istotne, prawo do tego zasiłku ma nie tylko pracownica, ale każda ubezpieczona kobieta, która urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Czy nowa ustawa poza wydłużeniem urlopu macierzyńskiego wprowadza inne formy uprawnień rodzicielskich dla pracowników?

Ustawa podwyższa wymiaru urlopu związanego z narodzeniem dziecka poprzez wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz wprowadzenie nowej instytucji – urlopu rodzicielskiego. Ponadto podwyższa granicę wieku dziecka, do której można wykorzystywać urlop wychowawczy.
Obecnie nie przewidujemy natomiast zmian w pozostałych przepisach dotyczących uprawnień rodzicielskich.

Ile wynosi nowy urlop z tytułu narodzin bliźniaków/trojaczków/czworaczków/pięcioraczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie?

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z tytułu narodzin bliźniaków  wynosi maksymalnie 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni, pięcioraczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie – 71 tygodni.
Przy czym nowe przepisy nie zmieniają wymiaru podstawowego urlopu macierzyńskiego, także w przypadku porodów mnogich.
Natomiast dodatkowy urlop macierzyński w takim przypadku jest dłuższy o 2 tygodnie i wynosi do 8 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
Urlop rodzicielski wynosi natomiast do 26 tygodni, również niezależnie od tej liczby.

Czy w przypadku dziecka urodzonego przedwcześnie (przed 37 tygodniem ciąży) przysługuje dłuższy urlop macierzyński?

Nie, w przypadku urodzenia wcześniaka podstawowy urlop macierzyński nie ulega wydłużeniu.

Jeśli jednak takie dziecko wymagałoby dłuższej hospitalizacji, jego mama po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego pozostałą część tego urlopu może wykorzystać już po wyjściu dziecka ze szpitala.

Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80 %, a kiedy w wysokości 100 i 60 % i od czego ta wysokość zależy?

Wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego zależy od wyboru ścieżki uzyskiwania urlopów związanych z urodzeniem się dziecka.

Przepisy przewidują dwa rozwiązania:

  • W przypadku złożenia, nie później niż 21 dni po porodzie, wniosku do pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim -  urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze- zasiłek za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie wynosił 80 %.
  • W przypadku gdy takiego wniosku się nie złoży, wysokość zasiłku będzie wynosić 100 % za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz za pierwsze 6 tygodni (lub 8 tygodni - w przypadku porodu mnogiego) urlopu rodzicielskiego, a następnie  60 % za pozostały okres urlopu rodzicielskiego.
  • W przypadku, gdy wniosek o urlop rodzicielski złoży się w terminie późniejszym niż 21 dni od dnia porodu, wysokość zasiłku wynosić będzie 100% za okres podstawowego i pierwsze 6 lub odpowiednio 8 tygodni urlopu rodzicielskiego oraz 60% za pozostałą część urlopu rodzicielskiego.

W jakim przypadku można pobierać zasiłek macierzyński w wysokości 80%?

Zasiłek w takiej wysokości będzie przysługiwać, jeśli nie później niż 21 dni po porodzie zadeklaruje się chęć wykorzystania wszystkich 52 tygodni urlopu związanego z narodzinami dziecka.

Jak się o niego ubiegać?

Nie później niż 21 dni po porodzie należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Czy za rezygnację z nieobowiązkowej części podstawowego urlopu macierzyńskiego (czyli 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka) przysługuje ekwiwalent pieniężny?

Nie. Rezygnując z części podstawowego urlopu macierzyńskiego nie ma się prawa do żadnej rekompensaty pieniężnej z tego tytułu.
Ponadto należy pamiętać, że mama dziecka po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu może zrezygnować z pozostałej jego części, ale pod warunkiem wykorzystania tej części urlopu przez tatę dziecka. Wówczas on pobiera zasiłek macierzyński.

A za urlop rodzicielski?

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze nie później niż 21 dni po porodzie - za cały okres korzystania z urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie przysługiwać zasiłek macierzyński w wysokości 80%. 

Natomiast przy rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo za okres, w którym zasiłek przysługuje w wysokości 60% podstawy wymiaru (tj. 26 tygodni) będzie przysługiwało wyrównanie zasiłku – do wysokości 100% .

Czy mama dziecka, które po narodzinach wymagałoby dłuższej hospitalizacji, będzie mogła wykorzystać swój urlop macierzyński dopiero po wyjściu dziecka ze szpitala, a w czasie jego pobytu tam korzystać ze zwolnienia na nie? Czy w takim przypadku urlop macierzyński można przerwać? 

Tak, ale dopiero po wykorzystaniu 8 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego. Pozostałą część tego urlopu można wykorzystać po wyjściu dziecka ze szpitala. 

Czy w przypadku kiedy mama dziecka wymagałaby hospitalizacji w trakcie pierwszych 14 tygodni po porodzie, a więc w czasie trwania części podstawowego urlopu macierzyńskiego przynależnego wyłącznie matce, tata dziecka będzie mógł „przejąć” jej urlop?

Tak, ale po upływie 8 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego. Wówczas tata dziecka będzie miał prawo do części takiego urlopu obejmującej czas hospitalizacji mamy dziecka, która ze względu na swój stan zdrowia nie może sprawować nad tym dzieckiem osobistej opieki.

Czy tata dziecka może bezpośrednio po jego narodzinach skorzystać z urlopu ojcowskiego, czyli w tym samym czasie, kiedy mama dziecka będzie przebywać na urlopie macierzyńskim? 

Tak, urlop ojcowski może być wykorzystany w okresie od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia, również w czasie, gdy mama dziecka korzysta z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z nowego urlopu rodzicielskiego.

Czy tacie dziecka, który nie jest w związku małżeńskim z mamą tego dziecka, przysługuje urlop ojcowski, a jeśli tak, to od kiedy i w jakim wymiarze? 

Tak, urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru albo mianowania – tacie dziecka niezależnie od tego, czy pozostaje on w związku małżeńskim z mamą dziecka.
Urlop ten może być wykorzystany począwszy od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia, również w czasie korzystania przez mamę dziecka z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z nowego urlopu rodzicielskiego.

Czy tata dziecka, który nie jest w związku małżeńskim z mamą tego dziecka, może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Nie zależy to od tego, czy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, a od tego, czy są pracownikami:

Tak, jeśli oboje rodzice dziecka są pracownikami.
Wówczas bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze przez mamę albo tatę dziecka lub w dwóch częściach przez oboje rodziców, tata dziecka może skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego.

Nie, jeśli mama dziecka nie jest pracownicą i co za tym idzie nie przysługuje jej podstawowy urlop macierzyński. Wówczas nie można udzielić dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a tym samym następującego bezpośrednio po jego wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego.

W jaki sposób i do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński? 

W myśl nowych przepisów o dodatkowy urlop macierzyński można wystąpić na dwa sposoby:

1. Nie później niż 14 dni po porodzie (co oznacza możliwość wnioskowania w dowolnym terminie jeszcze przed narodzinami dziecka) pracownica może złożyć jeden wspólny wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze. To rozwiązanie adresowane do tych kobiet, które od razu zdecydują się na wykorzystanie po urlopie macierzyńskim: podstawowym i dodatkowym nowego urlopu rodzicielskiego.

2. Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński można też złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem takiego urlopu, czyli w trakcie korzystania z podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Kiedy nowa ustawa weszła w życie i kogo dotyczy? 

Ustawa weszła w życie 17 czerwca 2013 r. i dotyczy pracowników, których dzieci urodziły się lub urodzą poczynając od tego dnia (albo począwszy od tego dnia zostały lub zostaną przyjęte na wychowanie) oraz którzy w tym dniu przebywali na podstawowym lub dodatkowym urlopie macierzyńskim (urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowym urlopie na takich warunkach) udzielonych na zasadach obowiązujących przed 17 czerwca 2013 r.

Ponadto dotyczy pracowników, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 r. (lub zostały po tym dniu przyjęte na wychowanie), a którzy do dnia 16 czerwca 2013 r. włącznie skończyli już korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego).

Czy wykorzystanie przed wejściem w życie nowej ustawy podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyklucza możliwość ubiegania się o urlop rodzicielski od dnia 17 czerwca 2013 r.? 

Tak. Jednak w przypadku gdy dziecko urodziło się po 31 grudnia 2012 r., będzie można ubiegać się o urlop rodzicielski, pomimo wykorzystania przed dniem 17 czerwca 2013 r.  podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego jeżeli:
- urodziło się ono na początku 2013 r. a jeszcze w 2012 r. jego mama skorzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem,
- przed 17 czerwca 2013 r. rodzic dziecka nie wykorzystał dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym przysługującym mu wymiarze i zakończył korzystanie z uprawnień rodzicielskich (co oznacza, że w dniu 17 czerwca 2013 r. już pracuje albo jest np. na urlopie wypoczynkowym).

Czy można wykorzystać urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim? A po rodzicielskim? 

Tak, na wniosek pracownika, pracodawca jest zobowiązany udzielić mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, a także bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim.
Taki obowiązek pracodawca będzie miał także w przypadku nowego urlopu rodzicielskiego.
Przy czym z urlopu wypoczynkowego powinno się skorzystać dopiero po zakończeniu płatnych urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich. Oznacza to, że w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a po nim z urlopu rodzicielskiego, urlop wypoczynkowy, do którego nabywa się w tym okresie prawo, będzie można wykorzystać po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.
Warto ponadto pamiętać, że decydując się na urlop wypoczynkowy zaraz po dodatkowym urlopie macierzyńskim nie będzie możliwe skorzystanie po nim z urlopu rodzicielskiego (który można wykorzystać tylko bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze).

W jakich przypadkach, pomimo wykorzystania przed wejściem w życie nowej ustawy podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, można ubiegać się o urlop rodzicielski od dnia 17 czerwca 2013 r.?

W przypadku gdy dziecko urodziło się po 31 grudnia 2012 r., pomimo wykorzystania przed dniem 17 czerwca 2013 r. podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będzie można ubiegać się o urlop rodzicielski, jeżeli:
- urodziło się ono na początku 2013 r. a jeszcze w 2012 r. jego mama skorzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem,
- przed 17 czerwca 2013 r. rodzic dziecka nie wykorzystał dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym przysługującym mu wymiarze i zakończył korzystanie z uprawnień rodzicielskich (co oznacza, że w dniu 17 czerwca 2013 r. już pracował albo był np. na urlopie wypoczynkowym).

Co trzeba zrobić, żeby w takich przypadkach móc skorzystać z nowych uprawnień?

Nie później niż w ciągu 7 dni licząc od 17 czerwca 2013 r. (czyli najpóźniej 24 czerwca 2013 r.) należy złożyć pisemny wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w uzupełniającym wymiarze.
Sam urlop natomiast musi zostać udzielony pracownikowi przez pracodawcę nie później niż w ciągu kolejnych 7 dni (czyli najpóźniej 1 lipca 2013 r.).
Bezpośrednio po nim będzie można skorzystać z urlopu rodzicielskiego również na pisemny wniosek złożony najpóźniej ostatniego dnia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze.

Oto przykłady:

Załóżmy, że mama dziecka, które urodziło się 4 stycznia 2013 r., korzystała z podstawowego urlopu macierzyńskiego od 22 grudnia 2012 r., a więc jeszcze przed porodem wykorzystała 2 z przysługujących jej 20 tygodni tego urlopu. Następnie, już w 2013 r. wykorzystała pozostałe 18 tygodni urlopu podstawowego, po którym planuje wykorzystać dodatkowy urlop macierzyński w pełnym
4-tygodniowym wymiarze. Korzystanie z tych urlopów zakończy więc 7 czerwca 2013 r. a od 8 czerwca 2013 r. będzie chciała skorzystać z przysługującego jej urlopu wypoczynkowego.
W takim przypadku, począwszy od dnia 17 czerwca 2013 r., ale nie później niż w ciągu 7 dni, może wystąpić z pisemnym wnioskiem o dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 2 tygodni. Natomiast w trakcie korzystania z niego (najpóźniej ostatniego dnia tego urlopu) może złożyć również wniosek o urlop rodzicielski.

Załóżymy teraz, że dziecko urodziło się 3 stycznia 2013 r., a jego mama po porodzie wykorzystała 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, a następnie 2 z przysługujących jej 4 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, po którym zdecydowała się na urlop wypoczynkowy.
W takim przypadku, począwszy od dnia 17 czerwca 2013 r., ale nie później niż w ciągu 7 dni, może wystąpić z pisemnym wnioskiem o dodatkowy urlop macierzyński w uzupełniającym wymiarze w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego a wymiarem urlopu już wykorzystanym. Natomiast w trakcie korzystania z niego (najpóźniej ostatniego dnia tego urlopu) może złożyć również wniosek o urlop rodzicielski.

Czy za czas, który spędzi się na rocznym urlopie związanym z narodzinami dziecka przysługuje urlop wypoczynkowy? Jeśli tak, to w jakim wymiarze? 

Tak, okres korzystania z urlopu związanego z narodzinami dziecka jest traktowany jako czas zatrudnienia, a co za tym idzie jest również wliczany do całości okresu zatrudnienia i przysługuje za niego urlop wypoczynkowy na normalnych zasadach.

Czy korzystając z rocznego urlopu związanego z narodzinami dziecka straci się prawo do urlopu wypoczynkowego? 

Nie, korzystanie z rocznego urlopu przysługującego z tytułu narodzin dziecka w żaden sposób nie ogranicza prawa do urlopu wypoczynkowego.

Czy każda pracownica może wybrać, czy ubiegać się o urlop rodzicielski jeszcze przed porodem (jednak nie później niż 21 dni po nim), czy też o urlop rodzicielski będąc już na urlopie macierzyńskim?

To pracownica podejmuje decyzję, czy ubiegać się o urlop jeszcze przed porodem (a najpóźniej 21 dni po nim), czy oddzielnie o każdy, od czego zależy wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów.

W jaki sposób i do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w uzupełniającym wymiarze?

W myśl nowych przepisów o dodatkowy urlop macierzyński można wystąpić na dwa sposoby:

1. Nie później niż 14 dni po porodzie (co oznacza możliwość wnioskowania w dowolnym terminie jeszcze przed narodzinami dziecka) pracownica może złożyć jeden wspólny wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze.
To rozwiązanie adresowane do tych kobiet, które od razu zdecydują się na wykorzystanie po urlopie macierzyńskim: podstawowym i dodatkowym nowego urlopu rodzicielskiego.

2. Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński można też złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem takiego urlopu, czyli w trakcie korzystania z podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop rodzicielski w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze?

Wniosek o ten urlop trzeba złożyć najpóźniej do końca trwania urlopu uzupełniającego.
Jeżeli z urlopu rodzicielskiego będzie chciał skorzystać pracownik – tata dziecka, również on wniosek o taki urlop lub jego część musi złożyć do swojego pracodawcy najpóźniej ostatniego dnia korzystania przez mamę dziecka z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze. 
Należy przy tym pamiętać, że nowy urlop rodzicielski trzeba wykorzystać bezpośrednio po urlopie uzupełniającym.

Jak i do kiedy mama dziecka urodzonego na początku stycznia, która przed dniem 17 czerwca 2013 r. wykorzystałaby już cały przysługujący jej podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński udzielony na obecnych zasadach i w tym dniu będzie przebywać już na urlopie wypoczynkowym, może przerwać taki urlop i złożyć wniosek o część uzupełniającą dodatkowego urlopu macierzyńskiego a następnie o urlop rodzicielski?

W takiej sytuacji wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w uzupełniającym wymiarze mama dziecka musi złożyć nie później niż w ciągu 7 dni licząc od 17 czerwca 2013 r. (czyli najpóźniej 24 czerwca 2013 r.).
Sam urlop natomiast musi zostać jej udzielony przez pracodawcę nie później niż w ciągu kolejnych 7 dni (czyli najpóźniej 1 lipca 2013 r.).
Bezpośrednio po nim może skorzystać ona z urlopu rodzicielskiego również na pisemny wniosek złożony najpóźniej ostatniego dnia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze.
Natomiast niewykorzystaną część urlopu wypoczynkowego będzie mogła wykorzystać w późniejszym terminie.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o urlop rodzicielski w przypadku złożenia go w trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

W takim przypadku we wniosku tym trzeba podać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Ponadto rodzic wnioskujący jest zobowiązany dołączyć do wniosku swoje oświadczenie o braku zamiaru korzystania z tego urlopu przez drugiego z rodziców dziecka, albo o okresie, w którym drugi z rodziców zamierza korzystać z tego urlopu w czasie wymienionym we wniosku.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o urlop rodzicielski w przypadku gdy rodzice dziecka zamierzają podzielić ten urlop między siebie, czyli wykorzystywać go w częściach? 

W takim przypadku, rodzic wnioskujący o kolejną część takiego urlopu jest zobowiązany określić termin zakończenia poprzedniej części urlopu oraz liczbę tygodni jakie ta część obejmuje.

Oto przykład:

Załóżmy, że mama dziecka skorzysta z 13 tygodni (z możliwych 26) urlopu rodzicielskiego, co oznacza że tacie tego dziecka przysługiwać będzie 13 kolejnych tygodni tego urlopu.
W takim przypadku wniosek o swoją część urlopu będzie on musiał złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zakończeniem korzystania z tego urlopu przez mamę dziecka (czyli najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania ze swojej części urlopu) określając w nim termin zakończenia części urlopu wykorzystywanej przez mamę dziecka oraz liczbę tygodni jakie ta część obejmuje.

Czy mama dziecka, która wystąpi w jednym wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i następujący po nim urlop rodzicielski i która planuje podzielenie się tymi urlopami z tatą dziecka, musi z góry określić kiedy i w jaki sposób zamierza się tymi urlopami dzielić?

Nie. Trzeba jednak pamiętać, że mama dziecka składając jeden wspólny wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, wnioskuje o te urlopy dla siebie.
Jeśli w którymś momencie będzie chciała, żeby z urlopów tych lub ich części skorzystał tata dziecka, wówczas będzie musiała złożyć co najmniej 14 dni wcześniej wniosek o rezygnację z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego i/lub urlopu rodzicielskiego.
W takiej sytuacji zostaną one udzielone tacie dziecka, na pisemny wniosek złożony do jego pracodawcy nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z danego urlopu lub jego części.

Czy pomimo złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski w pełnych wymiarach jeszcze przed porodem, po narodzinach dziecka jego mama może zrezygnować z całości lub części tych urlopów?

Tak. Pomimo złożenia takiego wniosku mama dziecka może zrezygnować z całości lub części, zarówno dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego pełny wymiar nowego urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

W takiej sytuacji może nie wykorzystać tych urlopów lub ich części wcale albo urlopy te lub ich części mogą zostać udzielone tacie dziecka.

Jak zrezygnować z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i/lub urlopu rodzicielskiego w całości lub części?

Rezygnacja z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego i/lub urlopu rodzicielskiego jest możliwa na pisemny wniosek złożony co najmniej 14 dni wcześniej.

Czy mama dziecka, która jeszcze przed porodem zawnioskuje o dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski w pełnych wymiarach musi sama w całości wykorzystać te urlopy?

Nie. Pomimo złożenia takiego wniosku mama dziecka może zrezygnować z całości lub części, zarówno dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego.
W takiej sytuacji może nie wykorzystać tych urlopów lub ich części wcale albo urlopy te lub ich części mogą zostać udzielone tacie dziecka.
Jeśli mama dziecka zrezygnuje z całości dodatkowego urlopu macierzyńskiego może on wykorzystać ten urlop i nie skorzystać z urlopu rodzicielskiego albo wykorzystać ten urlop i zawnioskować o urlop rodzicielski.
Jeśli mama dziecka zrezygnuje z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego może on wykorzystać pozostałe tygodnie tego urlopu i nie skorzystać z urlopu rodzicielskiego albo wykorzystać pozostałe tygodnie tego urlopu i zawnioskować o urlop rodzicielski.
Jeśli mama dziecka zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego może on zawnioskować o ten urlop.
Jeśli mama dziecka zrezygnuje z części urlopu rodzicielskiego może on wykorzystać pozostałe tygodnie tego urlopu.

W jaki sposób i do kiedy pracownik – tata dziecka może złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i/lub urlop rodzicielski albo ich część, w przypadku gdy mama tego dziecka zrezygnuje z tych urlopów, pomimo zawnioskowania o nie jeszcze przed porodem?

Jeśli mama dziecka zrezygnuje z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, wniosek o dodatkowy urlop macierzyński lub o swoją część takiego urlopu tata dziecka będzie musiał złożyć nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu lub z drugiej jego części.
We wniosku tym musi określić termin zakończenia podstawowego urlopu macierzyńskiego lub zakończenia pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego wykorzystywanej przez mamę dziecka oraz liczbę tygodni jakie ta część obejmuje.

Jeśli mama dziecka zrezygnuje z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części wniosek o urlop rodzicielski lub jego część tata dziecka będzie musiał złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z części takiego urlopu.
We wniosku tym musi określić termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub termin zakończenia poprzedniej części urlopu rodzicielskiego wykorzystywanej przez mamę dziecka oraz liczbę tygodni jakie ta część obejmuje. 

Czy osobom, w dniu wejścia nowej ustawy w życie przebywającym już na dodatkowym urlopie macierzyńskim udzielonym na zasadach obowiązujących przed 17 czerwca 2013 r., przysługuje urlop uzupełniający? 

Tak. Osoby, które w dniu wejścia w życie nowej ustawy korzystały z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na zasadach obowiązujących przed 17 czerwca 2013 r., mają prawo do urlopu uzupełniającego w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego a wymiarem urlopu już wykorzystanym.
W takiej sytuacji trzeba pamiętać tylko o złożeniu pisemnego wniosku o ten urlop, najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego przed 17 czerwca 2013 r.

Oto przykład:

Załóżmy, że mama dziecka do dnia 17 czerwca 2013 r. wykorzystała już 18 dni z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach (a więc w wymiarze 4 tygodni = 28 dni), od tego dnia przysługuje jej zatem urlop uzupełniający w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni = 42 dni) a wymiarem urlopu już wykorzystanym (18 dni) co daje jeszcze 24 dni urlopu (42-18=24).

W jaki sposób ojciec dziecka może ubiegać się o część uzupełniającą dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z którego w dniu 17 czerwca 2013 r. będzie korzystać mama tego dziecka? 

W takiej sytuacji pracownik – tata dziecka musi złożyć wniosek do swojego pracodawcy najpóźniej ostatniego dnia korzystania przez mamę dziecka z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na zasadach obowiązujących przed dniem 17 czerwca 2013 r.
We wniosku takim trzeba podać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach oraz liczbę tygodni wykorzystanych przez mamę dziecka.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wniosek o ten urlop trzeba złożyć najpóźniej do końca trwania urlopu uzupełniającego.

Oto przykład:

Załóżmy, że mama dziecka do dnia 28 czerwca 2013 r. będzie korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, udzielonego przed 17 czerwca 2013 r. a więc na starych zasadach. W takim przypadku tata dziecka chcący skorzystać z części uzupełniającej do tego urlopu będzie musiał najpóźniej 28 czerwca 2013 r. złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w uzupełniającym wymiarze 2 tygodni, natomiast wniosek o urlop rodzicielski - najpóźniej ostatniego dnia korzystania z urlopu uzupełniającego, czyli 12 lipca 2013 r.

W jaki sposób i do kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

W myśl nowych przepisów o urlop rodzicielski można wystąpić na dwa sposoby:

1. Nie później niż 14 dni po porodzie (co oznacza możliwość wnioskowania w dowolnym terminie jeszcze przed narodzinami dziecka) pracownica może złożyć jeden wspólny wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze.
To rozwiązanie adresowane do tych kobiet, które od razu zdecydują się na wykorzystanie po urlopie macierzyńskim: podstawowym i dodatkowym nowego urlopu rodzicielskiego.

2. Wniosek o urlop rodzicielski można też złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem takiego urlopu, czyli w trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w przypadku złożenia go w trakcie korzystania z podstawowego urlopu macierzyńskiego? 

W takim przypadku we wniosku tym trzeba podać termin zakończenia podstawowego urlopu macierzyńskiego.
Jeśli natomiast dodatkowy urlop macierzyński będzie wykorzystywany w dwóch częściach (co będzie możliwe począwszy od 17 czerwca 2013 r.), wówczas we wniosku takim trzeba określić również termin zakończenia pierwszej części urlopu oraz liczbę tygodni, jakie ta część obejmuje.

Czy w przypadku wykorzystywania dodatkowego urlopu macierzyńskiego w częściach o drugą część takiego urlopu trzeba również wnioskować? Jeśli tak, to do kiedy?

Tak, trzeba będzie o nią wnioskować nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z niej.

A jak to wygląda w sytuacji gdy drugą część tego urlopu będzie chciał wykorzystać tata dziecka?

Wniosek o drugą część takiego urlopu tata dziecka musi złożyć do swojego pracodawcy również nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z niej.
We wniosku tym musi także określić termin zakończenia pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego wykorzystywanej przez mamę dziecka oraz liczbę tygodni, jakie ta część obejmuje.

Czy urlop macierzyński można zawiesić w przypadku gdy dziecko wymagałoby opieki szpitalnej w tracie jego trwania?

Możliwość taka istnieje w trakcie podstawowego urlopu macierzyńskiego.
Jeśli dziecko wymagałoby dłuższej hospitalizacji, jego mama po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego pozostałą część tego urlopu może wykorzystać już po wyjściu dziecka ze szpitala.

Czy w takim przypadku na czas hospitalizacji dziecka można korzystać ze zwolnienia lekarskiego na nie, a po jej zakończeniu kontynuować urlop macierzyński?

Można, o ile otrzyma się takie zwolnienie od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem w szpitalu.
W takim przypadku w czasie przerwy w podstawowym urlopie macierzyńskim nie ma się obowiązku powrotu do pracy.
Pozostałą część urlopu wykorzystuje się wówczasjuż po wyjściu dziecka ze szpitala.

A jak to wygląda w przypadku nowego urlopu rodzicielskiego?

Urlopu rodzicielskiego nie można przerywać ze względu na konieczność hospitalizacji dziecka.

Czy roczny urlop można podzielić tak, żeby pierwsze 6 miesięcy wykorzystała mama, a kolejne 6 - tata dziecka? 

Tak, można. To sami rodzice będą decydować jak wykorzystają urlop przysługującyim z tytułu narodzin ich dziecka. 
Należy tylko pamiętać, że pierwsze 14 tygodni od porodu przysługuje wyłącznie mamie dziecka.
Jeśli po tym czasie zdecyduje się ona wrócić do pracy, to niewykorzystaną część podstawowego urlopu macierzyńskiego udziela się jego tacie. 
Niezależnie od tego tacie wychowującemu dziecko przysługuje 2- tygodniowy urlop ojcowski, który może wykorzystać do ukończenia przez nie 1 roku życia.     

Jak jeszcze inaczej rodzice mogą podzielić między sobą taki urlop?

Dodatkowy urlop macierzyński można wykorzystać w jednej lub dwóch częściach, a urlop rodzicielski w jednej, dwóch lub trzech częściach, w obu przypadkach następujących bezpośrednio po sobie.
Do samych rodziców należy decyzja, czy urlopy te w całości wykorzysta jedno z nich, czy i ewentualnie w jaki sposób podzielą je między sobą.

Jak to może wyglądać w praktyce?

Może to wyglądać np. tak: cały dodatkowy urlop macierzyński, czyli 6 tygodni wykorzystuje mama, albo też pierwsze 3 tygodnie mama a kolejne 3 - tata. 

Cały urlop rodzicielski, czyli 26 tygodni wykorzystuje tata, albo 8 tygodni mama, potem 8 - tata i kolejne 10 - mama.

Czy można skorzystać z urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego dwa razy na dwoje dzieci urodzonych w tym samym roku kalendarzowym przez tą samą mamę? 

Tak, pracownik jest uprawniony do dwóch odrębnych urlopów ojcowskich na dzieci urodzone w tym samym roku kalendarzowym, ale w dwóch porodach. 
Jedynym ograniczeniem w takim przypadku może być wiek dzieci, ponieważ każdy z tych urlopów można wykorzystać tylko w okresie od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia. 

Skorzystanie przez tatę dziecka z urlopu ojcowskiego nie pozbawia go prawa do nowego urlopu rodzicielskiego.
Zgodnie z nową ustawą z tytułu urodzenia kolejnych dzieci, na każde z nich przysługiwać będzie odrębny urlop rodzicielski.
Urlop ten przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, przy założeniu, że mama dzieci jest pracownicą, jeśli jednak nie jest, tacie dzieci nie przysługuje ten typ urlopu.

Czy w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego przysługuje dłuższy urlop? 

Tylko w przypadku urlopu wychowawczego przepisy różnicują jego wymiar w zależności od niepełnosprawności dziecka. 
Rodzice lub opiekunowie dziecka niepełnosprawnego, oprócz urlopu wychowawczego trwającego do 3 lat (do ukończenia przez nie 5 roku życia), mogą korzystać także z dodatkowego urlopu wychowawczego, również w wymiarze do 3 lat (do ukończenia przez nie 18 roku życia).
Natomiast wymiar podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopów: ojcowskiego a także nowego rodzicielskiego nie jest zależny od niepełnosprawności dziecka.

Czy kobiecie, która urodzi dziecko przebywając na urlopie wychowawczym na  poprzednie dziecko  przysługuje urlop macierzyński? 

Nie, w trakcie urlopu wychowawczego nie ma się prawa do urlopu macierzyńskiego.
Ma się natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego: za okres odpowiadający części obligatoryjnej urlopu macierzyńskiego oraz za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu, jeśli i ten przypada w trakcie urlopu wychowawczego na poprzednie dziecko.

Czy kobiecie, która urodzi dziecko przebywając na urlopie wychowawczym na poprzednie dziecko przysługuje dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski?

To zależy od sytuacji:

Tak, jeżeli kolejne dziecko urodzi się w końcowym okresie urlopu wychowawczego i po jego zakończeniu kobiecie będzie przysługiwać jeszcze prawo do urlopu macierzyńskiego na nie.
Wówczas, bezpośrednio po tym urlopie, może ona na swój pisemny wniosek skorzystać najpierw z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a następnie z urlopu rodzicielskiego.
Urlopy te może wykorzystać również tata dziecka albo oboje rodzice mogą się nimi podzielić.

Nie, jeżeli taka kobieta zakończyłaby pobieranie zasiłku macierzyńskiego na kolejne dziecko przed zakończeniem urlopu wychowawczego, ponieważ korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest możliwe tylko bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim.
Tym samym nie może także korzystać z urlopu rodzicielskiego.

Czy w myśl nowej ustawy kobieta, która urodzi dziecko przebywając na urlopie wychowawczym na poprzednie dziecko, ma prawo do zasiłku za pełny wymiar urlopu macierzyńskiego, czyli w przypadku urodzenia jednego dziecka za 20 tygodni, a nie jak wcześniej za 18?

Tak, ma prawo do zasiłku za okres odpowiadający części obligatoryjnej urlopu macierzyńskiego, czyli 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz odpowiednio 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 - trojga, 35 - czworga, 37 - pięciorga i większej liczby dzieci.

A czy ma również prawo do zasiłku za podwyższony wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeśli i ten przypada w trakcie urlopu wychowawczego na poprzednie dziecko?

Tak, począwszy od 17 czerwca 2013 r. ma takie prawo.

Czy w takiej sytuacji przysługuje też prawo do zasiłku za urlop rodzicielski?

Tak, osoba przebywająca na urlopie wychowawczym ma prawo do zasiłku również za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu, czyli 32 tygodnie lub odpowiednio 34 tygodnie, zależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Po ilu tygodniach urlopu macierzyńskiego tata może zastąpić mamę w opiece nad dzieckiem i jakie ma uprawnienia w sytuacji, gdy mama dziecka wróci do pracy i to on będzie je wychowywał?

Po wykorzystaniu przez mamę dziecka po porodzie co najmniej 14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego tata dziecka ma prawo przejąć pozostałą część tego urlopu.
Po niej natomiast sam może zdecydować z jakich uprawnień związanych z rodzicielstwem chciałby skorzystać.

Możliwych jest wiele rozwiązań np.:

Bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim tata dziecka może skorzystać z urlopu dodatkowego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim z nowego urlopu rodzicielskiego.

Po podstawowym urlopie macierzyńskim może również skorzystać z urlopu ojcowskiego.
(Trzeba jednak pamiętać, że przy wyborze takiego rozwiązania nie będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie z nowego urlopu rodzicielskiego, ponieważ  w tej sytuacji nie zostanie zachowany wymóg bezpośredniego następowania po sobie urlopów: dodatkowego macierzyńskiego po podstawowym. Tak samo będzie, jeśli po podstawowym urlopie macierzyńskim tata dziecka zdecyduje się na urlop wychowawczy).

Jaka jest różnica między urlopem rodzicielskim a wychowawczym? 

Podstawowe różnice między urlopem rodzicielskim a urlopem wychowawczym dotyczą odpłatności za te urlopy oraz czasu i sposobu ich wykorzystywania.
Urlop rodzicielski jest urlopem płatnym, w trakcie którego przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80 % za cały okres albo 100% za pierwsze 6 lub odpowiednio 8 tygodni i  60 % za pozostały okres, urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym.

Czy podczas urlopu wychowawczego można pracować u dotychczasowego pracodawcy? 

Tak, w czasie urlopu wychowawczego można podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego pracodawcy, jeżeli nie przeszkadza to w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem.

Z jakich uprawnień do urlopów po wprowadzeniu urlopu rodzicielskiego może skorzystać tata dziecka? 

W przypadku rezygnacji z części podstawowego urlopu macierzyńskiego przez mamę dziecka jego tata ma prawo wykorzystać pozostałą jego część.
Bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim może opiekować się dzieckiem na dodatkowym urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze lub dzieląc go z mamą dziecka, a bezpośrednio po nim może skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego również w pełnym wymiarze lub dzieląc go z mamą dziecka.
Przysługują mu też urlopy: ojcowski i wychowawczy.    

Z jakiego urlopu i w jakim wymiarze może skorzystać tata dziecka (w sytuacji, gdy mama tego dziecka wróci do pracy i to on będzie się nim opiekował), który przebywa na urlopie wychowawczym na poprzednie dziecko?

W takiej sytuacji tata przebywający na urlopie wychowawczym na poprzednie dziecko może zrezygnować z tego urlopu, a następnie skorzystać z części podstawowego urlopu macierzyńskiego.
Mowa tu o części pozostałej po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego przez mamę dziecka. 
Bezpośrednio po podstawowowym urlopie macierzyńskim może natomiast skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim z nowego urlopu rodzicielskiego.  

Czy tata dziecka może skorzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie z mamą tego dziecka? 

Tak, rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego tzn. zatrudnieni co najmniej 6 miesięcy mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu, jednak maksymalnie przez 3 miesiące.

Czy tata dziecka może skorzystać z urlopu wychowawczego, kiedy mama tego dziecka jest na urlopie macierzyńskim, a potem na rodzicielskim? 

Tak, tata wychowujący dziecko, zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, może skorzystać
z urlopu wychowawczego w trakcie korzystania przez mamę dziecka z podstawowego 
i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także z nowego urlopu rodzicielskiego.

Czy w przypadku, gdy mama dziecka nie jest nigdzie zatrudniona, tacie tego dziecka przysługuje urlop ojcowski? A rodzicielski? 

Urlop ojcowski jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie ojcu dziecka. Nie można go zatem dzielić, ani przekazać mamie dziecka. Jeżeli ojciec dziecka jest pracownikiem, urlop przysługuje mu także, jeżeli mama nie pracuje. 
Natomiast urlop rodzicielski,  który może być wykorzystany przez oboje rodziców, wpisuje się w dotychczasową strukturę urlopów: podstawowego i dodatkowego macierzyńskiego, które związane są ze stosunkiem pracy matki dziecka. Warunkiem jego udzielenia jest bowiem wcześniejsze korzystanie z podstawowego urlopu macierzyńskiego przysługującego mamie dziecka będącej pracownicą, a bezpośrednio po nim z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski stanowi więc kontynuację tych urlopów.

O ile dłuższy jest urlop macierzyński w myśl nowych przepisów?

Nowe przepisy nie zmieniają wymiaru podstawowego urlopu macierzyńskiego. 
Natomiast wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest dłuższy o 2 tygodnie i wynosi
do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka
i do 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i większej liczby dzieci przy jednym porodzie.